Re: RE: [gentoo-doc-ru] ????? ??????? ?????

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: RE: [gentoo-doc-ru] ????? ??????? ?????

ikorot
A chto po etomu povodu govoryat i pishut uchenye-lingvisty?

K tomu ge eto imya sobstvennoe - vezde i vsyudu suchestvuet pravilo:
pisat tak kak proiznositsya na yazyke originala....

-----Original Message-----

>From: [hidden email]
>Sent: May 12, 2006 6:22 AM
>To: [hidden email]
>Subject: [gentoo-doc-ru] RE: [gentoo-doc-ru] ????? ??????? ?????
>
>
>> ? ?????? ????? ?? ? ????...?????? ??????
>> ???????????? ?? ??????? ? ? ????????? ???? ???????...
>> ???? ?????.. ?? ?? ?? ??????? ??????????...? :-)
>
>??, ????????: ???? ????? ????????? ?????? ? ?????????,
>?? Gentoo Linux ???? ?????????? ???
>
>?????????? ??????
>
>:)
>
>--
>[hidden email] mailing list
>

--
[hidden email] mailing list